Όροι Χρήσης

Καλώς ήρθατε στον διαδικτυακό τόπο του Housecheaper.gr. Η χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας του Housecheaper.gr προϋποθέτει το ότι έχετε διαβάσει τους όρους χρήσης που ακολουθούν. Κάθε χρήστης ή και επισκέπτης της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχεται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους χρήσης και λειτουργίας αυτής. Εάν σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν είστε σύμφωνοι με κάποιον από τους παρακάτω όρους, τότε δεν πρέπει να προχωρήσετε σε χρήση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών και μη υπηρεσιών του Housecheaper.gr.

Συγκεκριμένα:

Ορισμοί
Οι λέξεις και εκφράσεις που ακολουθούν  χρησιμοποιούνται σε όλους τους όρους και όπου χρησιμοποιούνται θα καθορίζουν τις κατωτέρω έννοιες:

  • Housecheaper.gr: Η ιστοσελίδα που χρησιμοποιείται από τους διαχειριστές, ως δημιουργούς και ιδιοκτήτες, για χρήση στην Ελλάδα (ανεξάρτητα από την περιοχή που συνδέεται σε κάθε περίπτωση) και μπορεί αυτήν την περίοδο να βρίσκεται στη διεύθυνση www.housecheaper.gr.
  • Χρήστης: Ένα πρόσωπο που συνδέεται στο Housecheaper.gr για τον εαυτό του ή τρίτο ανεξάρτητα αν είναι μέλος ή όχι.
  • Μέλος: Ένας χρήστης που έχει καταχωρηθεί στο Housecheaper.gr  με τη δημιουργία λογαριασμού μέλους αποδεχόμενος τη συμφωνία ιδιότητας μέλους.
  • Πελάτης: Ένα μέλος που αναρτά μια αίτηση με τους όρους που τη διέπουν στην ιστοσελίδα Housecheaper.gr.
  • Ανάδοχος: Ο επαγγελματίας του οποίου η προσφορά εργασίας έγινε αποδεκτή από τον πελάτη.
  • Διεξαγωγή μειοδοσίας: Η διαδικασία για την υποβολής προσφορών για μια εργασία ή υπηρεσία  μέσω του Housecheaper.gr. Η διεξαγωγή της μειοδοσίας αρχίζει όταν ο πελάτης κάνει ανάρτηση  μιας αίτησης και τελιώνει όταν ο πελάτης επιλέξει ή όταν αποφασίσει να μην επιλέξει έναν ανάδοχο  ή όταν αποσυρθεί ή αποκλειστεί η αίτηση.
  • Αίτηση: Όλες οι πληροφορίες που εισάγονται στην φόρμα της αίτησης (ανάλογη της εργασίας που ενδιαφέρεται) από τον πελάτη για μια εργασία για τη διεξαγωγή μειοδοσίας.
  • Προσφορά: Το ποσό που απαιτείται από έναν επαγγελματία και γίνετε ανάρτηση στο  Housecheaper.gr  για την παροχή και την πραγματοποίηση μιας εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες, που εισάγονται από τον επαγγελματία, μέσω της ιστοσελίδας του Housecheaper.gr. Το ποσό της προσφοράς μπορεί να αλλάξει όσες φορές επιθυμεί ο επαγγελματίας.

Cookies
Η Ιστοσελίδα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία, που φυλάσσονται σε αυτούς. Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα cookies για να παρέχει στα μέλη της πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι συναλλαγές τους ενώ σε κάθε έξοδό τους από το site διαγράφονται αυτόματα. Οι χρήστες πρέπει να έχουν υπόψη ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα. Η εκ μέρους των χρηστών χρήση της ιστοσελίδας, δηλώνει τη συναίνεση στην εκ μέρους της ιστοσελίδας χρήση των cookies, που απαιτούνται για την αποτελεσματικότητά της.

Εισαγωγή
To Housecheaper.gr είναι ένας δικτυακός τόπος πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων μελών για την αναζήτηση υπηρεσιών και προϊόντων και την ανάθεση εργασιών για την εκπλήρωσή τους. Για κάθε εργασία προκηρύσσεται και διεξάγεται διαγωνισμός από τον οποίο ο πελάτης επιλέγει κατά την απόλυτη κρίση του τον ανάδοχο. Τα προϊόντα που εμφανίζονται στον ιστότοπο housecheaper.gr παρέχονται από τρίτους .Το Housecheaper.gr περιορίζεται στην ανάρτηση και δημοσίευση των προϊόντων προς ανάθεση ή/και στη δημοσίευση ενδιαφέροντος από πελάτες για παροχή υπηρεσιών - εργασιών δια της πληροφόρησης. Η Ιστοσελίδα με κανένα τρόπο δεν εμπλέκεται σε τυχών συναλλαγές μεταξύ των xρηστών , ούτε ευθύνεται για αυτές. Η πλατφόρμα είναι ένα προϊόν της caretta-net. Η χρήση της διέπεται από τους ακόλουθους όρους .

Γενικές διατάξεις για τη χρήση των υπηρεσιών του Housecheaper.gr
1. Ο χρήστης της ιστοσελίδας αποδέχεται ότι δε θα χρησιμοποιήσει αυτήν για δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους, οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, εκβιαστικό προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, πορνογραφικό και καθ' οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, στην προστασία της προσωπικότητας της τιμής και της υπόληψης, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβη σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν δικαιούται να μεταδώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με συμβατική απαγόρευση, που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων ή αναφέρεται σε υπηρεσίες ή/και προϊόντα κλοπής, απάτης, πλαστότητας ή αντιβαίνουν σε διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν σε θέματα εξαγωγών, προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, διακρίσεων ή παραπλανητικής διαφήμισης. Επίσης, που θα περιέχει ιούς, trojans, worms, time bombs ή cancel bots ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα προγράμματος που μπορεί να προκαλέσει εσκεμμένη ζημιά ή να προκαλέσει απώλεια δεδομένων τόσο σε υπολογιστές μελών/επισκεπτών όσο και του συστήματος γενικότερα, όπως επίσης δεν πρέπει να οδηγούν σε απώλεια πόρων ή υπηρεσιών ή λειτουργιών της ιστοσελίδας Housecheaper.gr  εν μέρει ή στο σύνολο που σχετίζονται με τους παροχείς σύνδεσης ή άλλους συνεργάτες της, παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής.
2. Ο συμμετέχων στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας πρέπει να έχει συμπληρώσει το δέκατο - όγδοο έτος (18) της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Ο χρήστης ιστοσελίδας είναι ακριβής και δηλώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχει για τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.
3. Με τη χρήση της ιστοσελίδας Housecheaper.gr ο χρήστης αποδέχεται ότι πρέπει να τηρεί και να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες δικαίου και τις διατάξεις που περιέχονται στους όρους. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι κατά τη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας οφείλει να αξιολογήσει τους κινδύνους όσον αφορά την ασφάλεια, την ακρίβεια, την πληρότητα και την ποιότητά τους.
4. Οι χρήστες της ιστοσελίδας  Housecheaper.gr  απαγορεύεται να αναρτούν και να διεξάγουν διαγωνισμούς που με οποιοδήποτε τρόπο στρέφονται κατά του Δημοσίου και των νομικών του προσώπων . Στις περιπτώσεις αυτές  η ιστοσελίδα θα ακυρώνει το διαγωνισμό και θα αφαιρείται το δικαίωμα συμμετοχής σε άλλους διαγωνισμούς.
5. Η Ιστοσελίδα δεν έχει καμία ευθύνη για το κόστος υπηρεσιών ή εργασιών. Αυτό επομένως διαμορφώνεται ελεύθερα . Είναι ευθύνη των μελών, να ελέγξουν οποιουσδήποτε περιορισμούς και να εξασφαλίσουν ότι συμμορφώνονται με αυτούς ενημερώνοντας το άλλο συμβαλλόμενο μέρος.
6. Απαγορεύεται η παροχή ή μεταφορά οποιονδήποτε πληροφοριών σχετικών με προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας , με οποιονδήποτε τρόπο, πλην αυτού που παρέχεται από το Housecheaper.gr .Ειδικότερα  απαγορεύεται η δημοσίευση στοιχείων επικοινωνίας κατά τη συμμετοχή σε διαγωνισμό, στο προφίλ του μέλους, ή άλλου, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων εικόνας ή άλλων αρχείων, που περιέχουν στοιχεία επικοινωνίας.
7. Για όλα τα θέματα σχετικά με μια εργασία, (π.χ. σχετικά με τις συμφωνίες πληρωμής, τα χρονοδιαγράμματα ), το μέλος πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να έρθει σε επαφή με τον ανάδοχο και αντίστροφα.
8. Η ιστοσελίδα δεν έχει αρμοδιότητα, ούτε υποχρέωση να λαμβάνει, να επεξεργάζεται, καταγγελίες ενάντια σε άλλα μέλη ούτε να μεσολαβεί ή να επιλύει διαφωνίες μεταξύ των μελών, εκτός αν η καταγγελία αφορά στην απόδοση των νομικών ή συμβατικών κυρώσεων σε αυτή.
9. Η ανάρτηση μιας αίτησης δεν αποτελεί δέσμευση μεταξύ του πελάτη και των επαγγελματιών  που δίνουν προσφορές. Προσφορά για μια αίτηση μπορεί να δοθεί μόνο από μέλος που είναι επιλεγμένο για να πραγματοποιήσει σχετικές εργασίες.
10. Κάθε προσφορά δείχνει το ποσό που ο ανάδοχος σκοπεύει πραγματικά να τιμολογήσει στον πελάτη για την πραγματοποίηση της εργασίας. Οι αναφορές πρέπει πάντα να δηλωθούν ως καθαρά ποσά  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
11. Η υποβολή ψευδών προσφορών είναι παράνομη. Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα/ υποχρέωση να λάβει κάθε  μέτρο για την αποφυγή οποιασδήποτε τέτοιας δραστηριότητας.
12. Ο επαγγελματίας  δεσμεύεται από την προσφορά του, που αναρτάται στο Housecheaper.gr  , για μια περίοδο μέχρι και τέσσερις εβδομάδες πέρα από το τέλος της περιόδου ισχύος της προκήρυξης.
13. Οι προκηρύξεις και οι προσφορές μπορούν να αποσυρθούν πριν τη λήξη ενός διαγωνισμού χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες λειτουργίες που παρέχονται για αυτό από τo Housecheaper.gr, εφ' όσον δεν έχει τελειώσει ακόμα η περίοδος ισχύος της προκήρυξης.
14. Αναδοχή διαγωνισμού (πριν ή μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος αυτού του διαγωνισμού): Για την αναδοχή διαγωνισμού ο πελάτης αποδέχεται μία από τις προσφορές που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό αυτό.  
15. Οι διαγωνισμοί που λαμβάνουν μέρος στo Housecheaper.gr επιτρέπεται να αξιολογηθούν από τα μέλη που συμμετείχαν. Οι επιδόσεις του διαγωνισμού δεν θα εμφανίζονται μέχρι την ολοκλήρωση της αναδοχής και εκτέλεσης της εργασίας.
16. Δεν επιτρέπεται να δίνονται ψευδές δηλώσεις αξιολόγησης με σκοπό να επηρεασθεί το σύστημα αξιολόγησης με απώτερο σκοπό την υποβάθμιση ή την αναβάθμιση κάποιου προφίλ. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν περιττές, άσχετες ή προσβλητικές δηλώσεις. Όλες αυτές οι παραβάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε πλήρη ή μερική διαγραφή των μελών.
17. Θα επιβάλλονται τέλη για τη χρήση επαγγελματιών, σύμφωνα με το τον τιμοκατάλογο του Housecheaper.gr.Τα τέλη χρήσης είναι το αντάλλαγμα για τη χρήση των υπηρεσιών με χρέωση του Housecheaper.gr.. Η iστοσελίδα δεν εγγυάται την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν οι ανάδοχοι, ανεξάρτητα από το αν η αυτή δεν υπήρχε από την αρχή ή έπαψε να υφίσταται μετά την παράδοση. Την ευθύνη της καταλληλότητας του αναδόχου την έχει αποκλειστικά ο πελάτης. Ειδικότερα τα τέλη χρήσης, που χρεώνει το Housecheaper.gr, δεν εγγυώνται την εύρεση θέσεων εργασίας.  Κάθε επιπλέον κόστος σε σχέση με την είσπραξη τελών για τη χρήση (π.χ. τραπεζικά έξοδα που πραγματοποιήθηκαν μέσω του κράτους ή των δαπανών που προκαλούνται από προεπιλογή) επιβαρύνουν αποκλειστικά το ενδιαφερόμενο μέλος. Τα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να επικαλούνται άρνηση για την αποφυγή της υποχρέωσης καταβολής των τελών χρήσης.
18. Το περιεχόμενο στην περιοχή της προσφοράς που δημοσιεύεται στο Housecheaper.gr, συντάσσεται αποκλειστικά από το ενδιαφερόμενο μέλος. Το μέλος που το συντάσσει είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για το περιεχόμενο. Εξετάζεται αυτό το περιεχόμενο και σε περίπτωση που είναι παράνομο, δυσφημιστικό ή ανεπίτρεπτο άνευ αδείας θα διαγράφεται ή θα εμποδίζεται η πρόσβαση σε αυτό.
19. Η μορφή των υπηρεσιών Housecheaper.gr  και τα χαρακτηριστικά από καιρό σε καιρό μπορούν να αλλάζουν. Η Ιστοσελίδα δεν έχει υποχρέωση να παρέχει ή να διατηρεί οποιαδήποτε ειδικά χαρακτηριστικά . Δεν παρέχεται εγγύηση όσον αφορά τη διαθεσιμότητα του συστήματος. Το σύστημα ενδέχεται να περιορίζεται εν μέρει ή και εξ ολοκλήρου από τη διεξαγωγή τακτικών ή εκτάκτων εργασιών (συντήρησης ή για άλλους λόγους, π.χ. τις επιμέρους λειτουργίες) . Δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν συνέπειες από περιορισμένη διαθεσιμότητα για τις προσφορές που έχουν γίνει, για τις προσφορές που είναι αδύνατον να γίνουν κατά την διάρκεια αυτής, όπως και σε περίπτωση που μια αίτηση λήγει σε περίοδο περιορισμένης διαθεσιμότητας.
20. Η Ιστοσελίδα δε φέρει καμία ευθύνη για κανενός είδους σωματικής βλάβης ή θάνατο που προκλήθηκε από αμέλεια ή από ψευδή δήλωση χρηστών.
21. Τα μέλη που έχουν αποκλειστεί δε θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ή να ανανεώσουν την εγγραφή τους στο Housecheaper.gr
22. Ο χρήστης αποζημιώνει, και  απαλλάσσει την ιστοσελίδα, τις πάσης φύσεως απαιτήσεις, για οποιοδήποτε κόστος ή και ζημίες, που απορρέουν λόγο παράβασης των υποχρεώσεών του, βάσει αυτών των όρων. Επίσης ο χρήστης αποζημιώνει όταν ασκούνται αγωγές από τρίτους για παράβαση δικαιωμάτων τους, π.χ. δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή ατομικά, συμπεριλαμβανομένων όποιων άλλων εξόδων (π.χ. εσωτερική επεξεργασία έξοδα, οι δικηγορικές αμοιβές και δικαστικά έξοδα).
23. Τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται από κάθε μέλος είναι για την επεξεργασία αιτημάτων είτε για την σωστή επικοινωνία μας. Εγγυόμαστε την εμπιστευτική επεξεργασία των στοιχείων αυτών, όπως απαιτείται από τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και τους κανονισμούς σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου που έχει συσταθεί με τους παρακάτω όρους:

  1. Εάν το μέλος επιθυμεί τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων αυτά θα διαγραφούν αμέσως, εάν και εφόσον το μέλος δεν έχει καμία οικονομική εκκρεμότητα απέναντι στην ιστοσελίδα. Τα μέλη πρέπει να γνωρίζουν ότι με την διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων η ικανότητά τους να χρησιμοποιούν το Housecheaper.gr  θα είναι περιορισμένη.
  2. Η Ιστοσελίδα προστατεύει το σύνολο των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων καθώς επίσης και τις προϋποθέσεις συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διαχείρισης αυτών για τους επισκέπτες / χρηστών/ μελών της ιστοσελίδας. Σε καμία περίπτωση με την παρούσα δεν καλύπτεται η σχέση μεταξύ των επισκεπτών / χρηστών / μελών από την ιστοσελίδα και οποιονδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο/ ιδιοκτησία της Ιστοσελίδας. Η Ιστοσελίδα συλλέγει προσωπικά δεδομένα, όταν ο επισκέπτης χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες της, όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της, όταν χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και εισέρχεται στα διαφημιστικά (ή συναφή) προγράμματα. Κάθε χρήστης υποχρεούται να δηλώνει τα αληθινά και πλήρη στοιχεία του καθώς και να ενημερώνει την ιστοσελίδα για κάθε αλλαγή παρέχοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες που απαιτούνται ώστε τα στοιχεία αυτά να είναι πλήρη, αληθινά και ενημερωμένα. Κάθε χρήστης δηλώνει τα προσωπικά του στοιχεία με την συγκατάθεσή του, γνωρίζοντας ότι θα χρησιμοποιηθούν για την τήρηση αρχείων και την επεξεργασία τους, σύμφωνα με το Ν.2121/1993 με σκοπό την προώθηση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Τα σημεία που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα προστατεύονται από το νόμο 2239/1994 περί σημάτων καθώς και από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

24. Η επικοινωνία σχετικά με αυτούς τους όρους γίνεται εγγράφως ή σε ηλεκτρονική μορφή κειμένου (e-mail) και όλα τα αιτήματα αποστέλλονται ή παραδίδονται ως εξής:1.Προς τo Ηousecheaper.gr: Τα τρέχοντα στοιχεία επικοινωνίας  βρίσκονται στην υπερσύνδεση «Επικοινωνία».2 Προς το μέλος: Στοιχεία επικοινωνίας του μέλους θεωρούνται αυτά που εμφανίζονται στο προφίλ του. Η αλληλογραφία που αποστέλλεται από την ιστοσελίδα ή από ένα μέλος, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), θεωρείται ότι έχει παραδοθεί κατά τη στιγμή της αποστολής της. Η αλληλογραφία που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, θεωρείται ότι έχει παραδοθεί δύο εργάσιμες ημέρες μετά την αποστολή τους, υπό την προϋπόθεση ότι έχει σταλεί με προπληρωμένο κούριερ , εκτός και αν το μέλος στο οποίο απευθυνόταν η ανακοίνωση αποδείξει μεταγενέστερο χρόνο άφιξης.
25. Δικαίωμα ακύρωσης :Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ακύρωση της συμφωνίας ιδιότητας μέλους ανά πάσα στιγμή, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία συμπλήρωσης της Αίτησης Εγγραφής Μέλους. Για την ακύρωση, θα πρέπει να ενημερώσετε εγγράφως (π.χ. με επιστολή,ή e-mail). Δεν χρειάζεται να δώσετε καμία εξήγηση. Μόλις κοινοποιήσετε ότι επιθυμείτε την ακύρωση της Αίτησης Εγγραφής Μέλους, θα σας επιστραφεί εντός 30 ημερών, οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί από σας ή που χρεώθηκε από την πιστωτική σας κάρτα για την αγορά των υπηρεσιών που σας παρέχονται από την ιστοσελίδα. Το δικαίωμά ακύρωσης λήγει εάν η ιστοσελίδα έχει αρχίσει να παρέχει τις υπηρεσιών της. Η συμμετοχή σε διαγωνισμό αναιρεί το δικαίωμα ακύρωσης.
26. Η έναρξη, η λήξη και γενικά όλοι οι χρονικοί υπολογισμοί γίνονται σε ώρα Ελλάδος. Η ώρα που αναγράφεται στο πάνω μέρος του Housecheaper.gr θεωρείται ενδεικτική και ενδέχεται να έχει μικρή απόκλιση.
27. Η έκδοση των εν λόγω όρων που ισχύουν κατά την χρονική στιγμή της έγγραφης συγκατάθεσης του χρήστη, αποτελούν την σύναψη συμφωνίας ιδιότητας μέλους μεταξύ του μέλους/χρήστη και ιστοσελίδας. Το περιεχόμενο των όρων μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή.Τα μέλη θα ενημερώνονται για τις τροποποιήσεις αυτές με e-mail 30  ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η προτεινόμενη τροποποίηση τεθεί σε ισχύ. Εάν το μέλος δεν συμφωνεί με τις νέες τροποποιήσεις τότε θα μπορεί να χρησιμοποιεί το Housecheaper.gr έως το τέλος  της προθεσμίας των νέων διατάξεων. Εάν το μέλος συμφωνεί με τις τροποποιήσεις, θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί το Housecheaper.gr και οι τροποποιημένες διατάξεις θα τεθούν σε εφαρμογή μετά τη λήξη της προθεσμίας. Η ανάρτηση μιας προκήρυξης ή κάποιο σχόλιο αξιολόγησης, μετά την ενημέρωση για τις τροποποιήσεις, θα θεωρείται ως συγκατάθεση.
28. Τα δύο μέρη (ιστοσελίδα - μέλη) συμφωνούν ότι τα ελληνικά δικαστήρια Θεσσαλινίκης πρέπει να έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ή απαίτησης που προκύπτει σε σχέση με αυτές τις συνθήκες ή το αντικείμενό τους, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας των όρων λειτουργίας. Ελπίζουμε ότι τα μέλη θα είναι πάντα και πλήρως ικανοποιημένα με το Housecheaper.gr  και των υπηρεσιών που παρέχει. Ωστόσο, εάν ένα μέλος έχει οποιαδήποτε απορία ή καταγγελία σχετικά με την ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε αξίωση εναντίον μας, θα θέλαμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να τη επιλύσουμε το συντομότερο δυνατόν. Για να μας δοθεί αυτή την ευκαιρία, σας παρακαλούμε να μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μάρθα Τεκτονίδου
Υπεύθυνη Marketing

Διεύθυνση

Μικρόκαμπος
Κιλκίς

Τηλέφωνο

+30 6945 592 916

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Βρείτε μας στο Facebook

Ακολουθήστε μας στο Twitter